Меркурій
  
Чернівецький державний комерційний технікум
ЛІЦЕНЗІЯ
АВ № 506243
від 29.01.2010

 
ХІМІЯ В ПОВСЯКДЕННОМУ ЖИТТІ


Хімічні домішки в їжі. ГМО.


ЩАСЛИВИЙ ВИПАДОК


ПРИРОДА ПРОСИТЬ ДОПОМОГИ


ЗМАГАЛИСЯ КРАЩІ З КРАЩИХЧернівецький державний комерційний технікум

Правила прийому на навчання 

до Чернівецького фахового коледжу бізнесу та харчових технологій на 2022 рік 

 

Реєстрація на платформах!!!        

                                                                                                                                   

 

Лист Департаменту освіти   ЧОДА щодо попередження загибелі людей на водних об’єктах в зимовий період 2021-2022 років.

Наказ №12-Д від 11.02.2022 Щодо переведення освітнього процесу у закладі освіти на очну форму навчання

Наказ щодо тимчасового переведення освітнього процесу у закладі освіти на дистанційну форму навчання

 

Наказ щодо переведення освітнього процесу у закладі освіти на очну форму навчання

 

Наказ про перейменування Чернівецького державного комерційного технікуму

Наказ про проживання у гуртожиткуна час адаптивного карантину

Наказ про тимчасове переведення освітнього процесу

у закладі освіти на дистанційне навчання

 

 

 

 

           

             

     В рамках святкування 55-ї річниці заснування Чернівецького державного комерційного технікуму, підготовлено до друку ювілейне видання «Чернівецький державний комерційний технікум: історія у фактах і фотографіях».
          Цей літопис присвячено пам’яті тих, хто любив і жив технікумом, тим, хто будив у студентів прагнення до мислення, тим, хто, навчаючись у нашому закладі, став його невід’ємною частиною, і нарешті тим, хто сьогодні входить до складу дружної родини технікуму.

 

 

                                                        

Чернівецький державний комерційний технікум є державним вищим закладом освіти першого рівня акредитації, який проводить освітню діяльність, пов'язану із здобуттям вищої освіти освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста і має відповідний рівень кадрового та матеріально-технічного забезпечення.

technikum_fasad.jpg

Технікум здійснює свою діяльність на підставі ліцензії Міністерства освіти і науки України (серія АЕ № 458734 від 28.07.2014 року), а також Статуту технікуму.

У сучасних умовах нестабільності економіки, змін форм власності, в умовах конкуренції товаровиробників, боротьби за покупця, випускники технікуму, за відгуками, що отримуємо, характеризують себе як професійно підготовлені спеціалісти, які здатні працювати в ринкових умовах. Цьому сприяє перехід навчального процесу на підготовку фахівців за освітньо-професійними програмами, зміст яких створює умови для підготовки спеціалістів у відповідності до вимог діючих стандартів та розвитку творчого підходу до навчально-виховного процесу.

Основними завданнями технікуму є :

 1. Виховання соціально-зрілої, творчої особистості, виховання морально і фізично здорового покоління, формування громадянської позиції, патріотизму, власної гідності, відповідальності за долю держави, суспільства, готовності до трудової діяльності, забезпечення високих етичних норм, атмосфери доброзичливості й взаємної поваги у стосунках між викладачами та студентами.
 2. Забезпечення умов для оволодіння системою знань з обраної спеціальності.
 3. Підготовка молоді до самостійної професійної діяльності.
 4. Поєднання гуманітарної освіти з якісною професійною підготовкою.
 5. Забезпечення двоступеневої підготовки фахівців за схемою: технікум – вуз.
 6. Реалізація дуальної системи підготовки фахівців, тобто поєднання теоретичної підготовки з практикою.
 7. Забезпечення виконання угод з фізичними та юридичними особами на підготовку фахівців за освітньо-професійними програмами молодшого спеціаліста.
 8. Якісне забезпечення навчального процесу: кадрами, науково-методичною, матеріально-технічною та інформаційною базою.
 9. Максимально ефективне використання навчального часу шляхом впровадження активних форм навчання, інноваційних технологій, особистісно-зорієнтованого навчання.
 10. Комп'ютеризація навчального процесу.
 11. Створення чіткої системи контролю за якістю знань.

З року в рік зростає матеріально-технічна база навчального закладу, кабінети оснащуються новим обладнанням, поповнюються спеціальною літературою, періодичними виданнями.

Навчально-виховний процес у технікумі здійснюється у відповідності до державних правових актів про освіту. Підготовка спеціалістів за всіма спеціальностями проводиться за навчальними планами, затвердженими Міністерством освіти і науки України.

Методичне забезпечення викладання навчальних дисциплін відповідає сучасним вимогам організації навчального процесу у вищих навчальних закладах України, вимогам освітньо-професійних програм, освітньо-кваліфікаційних характеристик.

Методична робота в технікумі спрямована на підвищення якості викладання, впровадження у навчальний процес новітніх, в тому числі комп'ютерних, технологій навчання та виховання, організації науково-дослідницької роботи, самостійного вивчення матеріалу, духовному розвитку особистості, патріотичному вихованню, пропаганді здорового способу життя.

Одним із напрямків роботи є прищеплення любові до обраної професії , бажання кожного бути корисним людям, служити народу і Батьківщині, дотримуючись законів, використовуючи знання, здобуті під час навчання в технікумі. Цій меті підпорядковане викладання всіх предметів навчального плану.

У технікумі створені умови для співпраці викладача і студента: студент має змогу виявити самостійність думки, незалежність, здатність до вибору власної позиції. Цьому сприяють ділові ігри, що проводяться викладачами спеціальних дисциплін, ефективно організована самостійна робота студентів (за рівнями складності), проблемна постановка питань, максимальне наближення навчального матеріалу до реалій життя, що сприяє розумінню важливості знань, значимості самоосвіти.

Робота і навчання сучасної молодої людини не можливі без використання комп'ютерної техніки. Виходячи з цього, навчальним планом технікуму передбачено комплексний підхід до вивчення студентами теорії та придбання практичних умінь і навиків роботи на сучасних комп'ютерах. Студенти всіх відділень технікуму вивчають комп'ютерну техніку.

Навчальний процес в технікумі так організований, що дає можливість кожному студенту, спираючись на свої здібності, нахили, інтереси, реалізувати себе в навчальній діяльності. З цією метою діють багато гуртків та спортивних секцій, в результаті роботи яких виявляємо талановитих студентів та сприяємо їх подальшому розвитку, реалізуючи таке завдання особистісно-зорієнтованої системи навчання як допомога кожному студенту вдосконалювати свої індивідуальні здібності з урахуванням набутого ними досвіду.

Поглибленому вивченню предметів сприяють різні форми позакласної роботи: заняття в гуртках, зустрічі з працівниками юстиції та податкової адміністрації, управління у справах захисту прав споживачів, керівниками підприємств та установ, випускниками; проведення конкурсів, змагань, ділових ігор; екскурсії в підприємства торгівлі, ресторанного господарства, виробничі підприємства; місячники популяризації професії, презентації професії, професійні конкурси "Кращий за фахом", КВК, предметні конкурси, олімпіади, рішення професійних ситуацій, вікторини, інтелектуально-пізнавальна гра "Ерудит" серед студентів комерційного та інших ВНЗ області; відвідування музеїв, картинних галерей, виставок вітчизняних та зарубіжних митців. Зустрічі з відомими людьми сприяють всебічному розвитку особистості. Значна увага приділяється підвищенню загальної та професійної культури студентів.
 

Національна гаряча лінія  Національна дитяча гаряча лінія

 

 

© 2005-2022, Чернівецький державний комерційний технікум